TOMppa henkisyyttä

Tälle sivulle on kerätty kaikki alkeet muotoilijaksi ryhtymiseen. Heti ensimmäiseksi voit opetella sanasta sanaan TOMpan rakkaan laulun:


Turun tuulissa pikkuinen TOMppa 

(vanhoja poikia viiksekkäitä)

Vanhoja  poikia  viiksekkäitä
Turun  tuulissa  pikkuinen  TOMppa,
istuu  siivous  komeron  kätköissä  hän
Vähän  jerryä  heittää   ja  konttaa,
tahtois  vitseilleen  ymmärtäjän
Vaikka  viiksekäs,  kalju ja  kaunis  on  mies,
silti  nussakkaa  saanut  ei  oo  totta  vie!
Ensi  torstaina  jälleen  hän  mosolittaa,
rajut  bileet on  uudestaan
Päästy  ei  koskaan  TOMpan  vuosijuhlaan,
kaupungin  päättäjät  ryssivät  sen
Pekot  ja  Sallat  ei  valmistu  koskaan,
saattaahan  olla  että  minäkään  en!

T u r u n  t u u l i s s a  p i e n e m p i  T O M p p a ,
v i h d o i n  i s o m m a n  t o i m i s t o n  s a a n u t  o n  h ä n
K o t i v i i n i ä  k e i t t ä ä  j a  k o n t t a a ,
t a h t o i s  m u o d o i l l e e n  y m m ä r t ä j ä n
O l i  v i i k s e k ä s  n a i n e n  j a  p a r r a k a s  m i e s ,
o v a t  t o i s e n s a  l ö y t ä n e e t  h e  t o t t a  v i e !
E n s i  t o r s t a i n a  j ä l l e e n  h ä n  h u m a l a n  s a a ,
k a i k k i  m u u t u  e i  k u i t e n k a a n
P ä ä s t i i n  v i h d o i n k i n  T O M p a n  v u o s i j u h l a a n ,
m a a i l m a  h o u k u t t i  p o i s  r e h t o r i n
T O M p p a  j a  v i i k s e t  e i  k a t o a  k o s k a a n ,
s a a t t a a h a n  o l l a  e t t ä  m i n ä k ä ä n  e n !